En glitch i systemet -Gemensam satsning för fler utbildningsplatser till spelbranschen 

Av: Caroline Rundberg först publicerad i Sydsvenskt Näringsliv 2022 nr 2.

Att det pågår ett så kallat svenskt spelunder har nog få missat vid det här laget. Och när en bransch växer med 41% på ett år, och det är ligger i linje med tidigare år, är det uppenbart att det händer en hel del.  

En bransch som växer väldigt kraftigt befinner sig i ständig förändring. Lokaler blir för små, städer blir för små, bolag efter bolag går från att vara rörigt och kreativt start-up till att bli etablerade och i behov av struktur – och kanske till och med en intern HR-funktion. Det är en resa som kan berättas på många sätt. En annan men central förändring när branschen växer är en evig jakt på rätt kompetens där nya branscher har behov som inte utbildats av ett befintligt utbildningssystem.   

I Sverige har spelföretagens expansion naturligt följts av en liknande expansion av företag som erbjuder utbildningar för spelutvecklare. De har löpande levererat ny kompetens till spelföretagen. Men till viss del hinner utbildningsföretagen inte längre med, i synnerhet inte i Malmö. Där växer spelbranschen så det knakar och man har en ambition om att bli en av Europas viktigaste spelutvecklingshubbar. Unikt för Sverige är att det är Yrkeshögskolan som blivit den primära utbildningskanalen till spelbranschen genom en välutvecklad utbildningsidé. Det är ett intressant koncept som utbildar såväl nya som redan högskoleutbildade programmerare som vill börja inom spelbranschen – och då nästan som en masterutbildning.  

I Skåne utbildas runt 100 personer per år men behovet i branschen är mycket större än så. De två senaste åren har fler än 500 personer anställts i den skånska spelbranschen, de flesta i Malmö och det är procentuellt klart högst i landet. I Skåne har antalet anställda i spelbranschen femdubblats de senaste tio åren däremot har antalet utbildningsplatser inom YH inte följt samma utveckling. Samtidigt har flera etablerade spelföretag öppnat utvecklingskontor i Malmö, och företag i alla storlekar letar efter kompetens i regionen. Branschen kan använda internationell rekrytering för att åtgärda en del av kompetensbehovet men samtidigt finns det ett behov av att rekrytera lokalt.   

Bristen på tillgänglig kompetens i dataspelsbranschen bekräftas av Johanna Nylander. Hon är analyschef för Dataspelsbranschen som är Sveriges intresseorganisation för spelföretag.  
-Spelbolagen har svårt att hitta kompetens i Malmö och vi ser ett underskott av utbildningsplatser här, säger Johanna Nylander.  

Under lång tid har Handelskammarens medlemsföretag i olika branscher vittnat om hur avgörande kompetensförsörjning är för tillväxten och konkurrenskraften. Det har gång på gång pekats ut i Handelskammarens fullmäktige som en av de största utmaningar som näringslivet står inför och gjort att Handelskammaren verkar såväl strategiskt som operativt kompetensförsörjningsfrågor. Samarbetet med Dataspelsbranschen är ett exempel på en sådan satsning där målsättningen öka antalet yrkeshögskoleplatser i Skåne.   

På Handelskammaren arbetar Caroline Höstgren som projektledare för YH Skåne, en gemensam satsning med Region Skåne för att stärka yrkeshögskolan i regionen.   
-I vårt arbete med dataspelsbranschen är vi en neutral kompetensmäklare mellan spelbolagen och yrkeshögskoleanordnare och stödjer dem med lokal förankring hos spelbolagen. berättar Caroline. I det här fallet har vi drivit en process där vi uppmanar spelutbildningsföretag från andra delar av landet att expandera till Malmö för att möta de ökade behoven här. Genom den här processen skapar vi nya utbildningar i Malmö med en extra bonus att det är företag med lång erfarenhet från branschen som direkt kan leverera högkvalitativa spelutbildningar.  

Hon får medhåll av Handelskammarens Erik Ehn Blomgren, projektledare med särskilt fokus på kompetensförsörjning.  
-Det är svårt att etablera sig i en ny stad för skolorna och vi har gjort denna typ av kompetensmäkleri tidigare med goda resultat. Vi gjorde bland annat en liknande satsning för att få hit en utbildning till Glas- och metallingenjör efter starka signaler från branschen i Skåne. En lokalt etablerad utbildning, i synnerhet inom yrkeshögskolan, är ett av de bästa sätten att säkerställa en stabil och långsiktigt tillskott av kompetens till bolagen. Kan man dessutom rekrytera direkt från en utbildning sjunker dessutom rekryteringskostnaderna avsevärt.  

I januari 2023 väntas besked om man lyckats med uppdraget att förbättra kompetensförsörjningen till spelbranschen.   

Malmö som spelutvecklingsstad  

Utöver samarbete mellan Spelföretagens branschorganisation och Handelskammaren finns det andra parter som är viktiga för att lyckas. Malmö stad är en av dem och likaså The Game Habitat. Peter Lübeck är CEO/VD för den ideella föreningen Game Habitat som driver spelhubben DevHub i Malmö. Han beskriver att det finns en stark gemenskap bland spelbolagen med ett stöttande ekosystem som gör att Malmö är starka inom spelbranschen.   
-Malmö har ambitionen att bli Europas ledande spelutvecklingsstad och har goda möjligheter till detta eftersom spelbolagen har flera stora internationella framgångar, säger Peter Lübeck. 

Han berättar att branschen behöver utbildade spelutvecklare både från universiteten och från yrkeshögskolan.   
-Utbildningarna inom yrkeshögskolan matchar generellt arbetsgivarnas behov bättre än utbildningarna på universiteten eftersom det är arbetsgivarnas behov som styr innehållet i utbildningarna. För spelbranschen är yrkeshögskolan en naturlig rekryteringskanal eftersom det är i samarbete med företagen som utbildningarna tas fram, utvecklas och anpassas efter de ständigt föränderliga behoven från företagen.  

”Med 81 nya bolag växer den svenska branschen stabilt och har det senaste decenniet ökat omsättningen från en dryg miljard till nästan 35 miljarder kronor. Branschen i helhet fortsätt er att vara lönsam, nu för det tolfte året i följd. […] Det råder fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft i alla yrkeskategorier, vilket håller tillbaka företagens utveckling, inte minst när det gäller att anställa på plats i Sverige.”  

Spelutvecklarindex 2021*  

*Dataspelsbranschen gör varje år en kartläggning av branschens utveckling och sammanställs i Spelutvecklarindex.